Tisaa

10 tekstów – auto­rem jest Ti­saa.

Zaw­sze chciałam być sobą mieć włas­ny styl i włas­ne zdanie...
Nie ro­zumiem dlacze­go in­ni ludzie próbują uda­wać ko­goś kim nie są... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 3 listopada 2010, 17:30

Ludzie często po­pełniają błędy...
Lecz naj­gor­szym błędem jest po­pełnić błąd i nie sta­rać się go naprawić.... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 28 października 2010, 18:00

Ręce ludzkie są kruche, żyją krótko, ale zos­ta­wiają po so­bie śla­dy, które trwają całe la­ta, a na­wet wieki. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 26 października 2010, 19:32

Władza to nie pa­rasol, który sta­wia się w kącie, gdy deszcz przes­tał padać. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 25 października 2010, 17:37

Niektórzy są od­ważni do­piero wte­dy, gdy już nie widzą żad­ne­go in­ne­go wyjścia. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 24 października 2010, 16:04

Nie sta­ram się prze­konać mo­jego prze­ciw­ni­ka, że jest w błędzie, ale zjed­noczyć się z nim w poszu­kiwa­niu prawdy. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 23 października 2010, 13:27

Naj­niebez­pie­czniej­szy świato­pogląd mają ludzie, którzy nig­dy nie przygląda­li się światu. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 22 października 2010, 17:48

Korzys­taj z dnia, jak naj­mniej ufając przyszłości. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 21 października 2010, 18:23

Nig­dy nie za­pomi­naj, że wys­tar­czy je­den człowiek, al­bo jed­na myśl, żeby zmienić swo­je życie na zawsze. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 20 października 2010, 20:22

Is­tnieją dwa po­wody, które nie poz­wa­lają ludziom spełnić swoich marzeń. Naj­częściej po pros­tu uważają je za niereal­ne. A cza­sem na sku­tek nagłej zmiany lo­su poj­mują, że spełnienie marzeń sta­je się możli­we w [...] — czytaj całość

myśl • 19 października 2010, 18:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tisaa

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność